Kulturminneforvaltning

Nordland fylkeskommune er regional kulturminnemyndighet og skal forvalte kulturminner av nasjonal og regional verdi.

Kulturminner er et bredt begrep og kulturminneforvaltning innebærer mange ansvarsområder. Blant fylkeskommunens hovedoppgaver er:

  • å bidra til at kulturminner blir ivaretatt innen arealplanlegging og byggesaksbehandling
  • registreringsarbeid og tilstandsregistrering
  • formidling av Nordlands kulturminner
  • skjøtsel og vedlikehold
  • å veilede og gi faglige innspill til kommuner, eiere og andre forvaltere av kulturminner i Nordland
  • å forberede fredningssaker og dispensasjonssøknader
  • å følge opp nasjonale retningslinjer fra Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren

 

Sametinget er forvaltningsmyndighet for samiske kulturminner.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Ruth Tove Trang-Liljar
Kulturminnerådgiver
Trine Anna Johnson
arkeolog