Oppvekst- og levekår


Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, og utdanningsforhold. Levekår defineres i et samspill mellom individuelle faktorer, ressurser og muligheter en har til å realisere disse på arenaer som skole, arbeid og fritid. Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse og livskvalitet, og for hvordan helse fordeles i befolkningen.  Mange helseutfordringer er nært knyttet til sosiale levekår.
 
Skolen og fritiden som arena
 • Andelen 7.-klassinger som trives på skolen, opplever at de får støtte fra lærerne og støtte hjemmefra i perioden 2014 til 2019 ligger i Nordland på et gjennomsnitt på 4,2 til 4,4 på en skala fra 1- 5 (Kilde: Elevundersøkelsen)
 • I perioden 2016- 2019 er det 6,5 % av elevene som svart at de er blitt mobbet av medelever på skolen de siste månedene. Tallet før de som opplever mobbing fra voksne har sunket fra 1,7 til 1,4 %, mens de som er blitt mobbet digitalt har økt fra 2,1 til - 2, 9% i samme periode.
 • Ungdata 2019 viser at de færreste ungdommer i videregående skole opplever stadige krangler med foreldrene, og at det store flertallet er svært godt fornøyd med foreldrene sine. ​At båndene mellom dagens ungdom og foreldre er preget av tillit understrekes av at svært mange opplever at foreldrene har god oversikt over hva de gjør i fritiden og hvem de er sammen med.
 • Å ha venner betyr at man er godtatt, det markerer tilhørighet og sier noe om hvem man er. Det er derfor positivt når Ungdata viser at de aller fleste ungdommer har venner å være sammen med. Det er samtidig bekymringsfullt at hver tiende ungdom i Norge mangler venner de kan stole på og som de kan snakke med om alt mulig.​

  Rapporter med statistikk for Nordland eller annen relevant kunnskap om oppvekst og levekår:

   

  Levekår og livskvalitet i Nordland 2014 (PDF, 4 MB)

  Videregående opplæring i Nordland 2018 (PDF, 4 MB)

  Nordland 2019 - Nøkkeltallsrapport VGS (PDF, 884 kB)

  Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

   

   
   
   
  Fant du det du lette etter?
  Carina Häggman
  Rådgiver