Planlagte saker til Nordland fylkesting

Tittel

Dato

Bypakke Bodø fase 2

25.02.2019

Eierskap for båt og ferje

25.02.2019

Høring - Forslag til nytt inntektssystem fylkeskommunene

25.02.2019

Høringssvar Helgelandssykehuset 2025

25.02.2019

Idrettsstrategi for Nordland 2018 - 2022 - Rullering

25.02.2019

By- og regionsenterpolitikk - rapportering handlingsprogram 2018

25.02.2019

Godkjenning av ny selskapsavtale for Vigo IKS

25.02.2019

Høring - innspill til jordbruksforhandlingene 2019

25.02.2019

Oppnevning av representant og varamedlemmer til representantskapet i Vigo IKS

25.02.2019

Vedrørende høring - Ny fjellov - NOU 2018:11

25.02.2019

Vigo IKS - utvikling og erfaringer

25.02.2019

Årsmelding 2018 - Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

25.02.2019

Karrieresentrene i Nordland, - erfaringer, strategier og videre arbeid

25.02.2019

Rapportering på regionale planer og rullering av handlingsprogram i kultur, miljø og folkehelse

25.02.2019

Rv. 80 Bypakke Bodø – utvidet garanti for bompengeselskapets lån

25.02.2019

Rønvikjordene - næringsarealer

25.02.2019

Samarbeidsavtale mellom Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA

25.02.2019

Omklassifisering av to parseller E6 Helgeland Sør

25.02.2019

Skrova ferjekai – Opptak av kommunal oppstillingsplass til del av fv. 81

25.02.2019

Læreplassgaranti i Nordland

25.02.2019

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2018

25.02.2019

Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 - oppdatert informasjon og rebudsjettering av investeringsprosjekter

25.02.2019

Åremålsordningen i Nordland fylkeskommune

25.02.2019

Årlig redegjørelse fra fylkesrådsleder Tomas Norvoll

25.02.2019

Høring - Pumpe ved Sørfjord kraftverk - Tysfjord kommune

08.04.2019

Regional plan - Bærekraftig forvaltning av vannkraft i Nordland

08.04.2019

Perspektivmelding og økonomiske planrammer 2020-2023

17.06.2019

Tertialrapport 1 - 2019

17.06.2019

Årsregnskap og årsberetning 2019

17.06.2019

Tertialrapport 2 - 2019

21.10.2019

Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020

02.12.2019

Fant du det du lette etter?