Redegjørelse om Meld.St.18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - strukturreform i universitets- og høgskolesektoren v/ fylkesrådsleder Tomas Norvoll